วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"


วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม ออกพบปะประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการ รถน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ

กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญร่วมโครงการ รถน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
ประจำปี 2557
วันที่ 10 เมษายน 2557
ณ องค์ การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สรีสำราญ
F