วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

 วันที่ 25 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการค่ายติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 คณะครู กศน.อำเภอโนนสะอาด  ร่วมการแข่งขั้นกีฬามหกรรมกลุมภูธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

 วันที่ 11 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการค่ายสร้างเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) วิชาฟักทองฉาบ ณ บ้านเสาเล้า หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรฟักทองฉาบ ณ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญจัดกิจกรรมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/63 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ