วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เตรียมความพร้อม นักอ่านคนพันธุ์ LR กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 29 พ.ค.2563 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านแสงอรุณ หมู่ 7 ต.โพธฺิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด

จ.อุดรธานี
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563