ประวัติ กศน.ตำบล          กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ”  เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
          กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด  สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยมีหัวหน้ากศน.ตำบล  ครู กศน.ตำบล  ครู ศรช.   เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษาให้กับประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน
กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  ตั้งอยู่บ้านกุดดอกคำ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๔๐  
1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
             1.1 ชื่อ : กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

             1.2 สังกัด
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

             1.3 ประวัติความเป็นมา
             ตำบลโพธิ์ศรีสำราญเดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี ประมาณปี พ.ศ.2464 ต่อมา จึงย้ายการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลโนนสะอาด และเมื่อปี พ.ศ.2521 แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการปกครอง 10 บ้านได้แก่ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 1บ้านโคกผักชี หมู่ 2 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 3 บ้านกุดดอกคำ หมู่ 4 บ้านเสาเล้า หมู่ 5 บ้านห้วยแสง หมู่ 6 บ้านแสงอรุณ หมู่ 7 บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่8 บ้านม่วงศรีสมพร หมู่ 9 บ้านเสาเล้าหมู่ 10            โดยตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสะอาดประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 56 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  79.45 ตารางกิโลเมตร
      1.4 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
                                - ทิศเหนือ             จรดตำบลโคกกลาง    อำเภอโนนสะอาด
                                - ทิศใต้                  จรดตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
                                - ทิศตะวันออก    จรดตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
                                - ทิศตะวันตก       จรดถนนมิตรภาพ  ขอนแก่น อุดรธานี

      1.5สภาพภูมิอากาศ
                                มีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศร้อนฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนเฉลี่ย 105 มิลลิลิตรต่อปี
                                ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน ประมาณ  3  เดือน
                                ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ  6  เดือน
                                ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ประมาณ  3  เดือน

      1.6ภูมิประเทศ
                            พื้นที่โดยทั่วไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของ ส... มีลักษณะเป็นที่ราบสูงหรือที่ราบเชิงเขา มีความลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ส่วนที่เหลือเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ กระจายอยู่ทั่วไป มีลำห้วยขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ำลำห้วยแสง  สามารถนำมาอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านเกษตรกรรมได้เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน
        - ทิศเหนือ             จรดตำบลหนองกรุงศรี    อำเภอโนนสะอาด
        - ทิศใต้                  จรดตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด
        - ทิศตะวันออก    จรดตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด
        - ทิศตะวันตก       จรดตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
        
           1.7   ประชากร
ประชากรในตำบลโพธิ์ศรีสำราญ มีจำนวนทั้งสิ้น 13,196 คน เป็นชาย จำนวน 6,661 คน และหญิงจำนวน 6,535  คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,986 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 65 คน ต่อตารางกิโลเมตร ดังตางรางที่ 1.1
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
                        2.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลโพธิ์ศรีสำราญประกอบอาชีพการเกษตร และมีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (1,655 ครัวเรือน) รองลงมาคือ อาชีพทำนา (876 ครัวเรือน) อาชีพรับจ้าง (384 ครัวเรือน) และอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดังตารางที่ 1.2

   ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตำบลทมนางาม จำแนกตามหมู่บ้าน


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพ
ทำไร่
ทำนา
เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง
1
บ้านโพธิ์ศรีสำราญ
166
148
87
20
2
บ้านโคกผักชี
339
120
101
65
3
บ้านโพธิ์ชัย
430
214
56
19
4
บ้านกุดดอกคำ
175
89
87
20
5
บ้านเสาเล้า
85
6
76
98
6
บ้านห้วยแสง
125
111
13
40
7
บ้านแสงอรุณ
121
108
56
25
8
บ้านศรีสวัสดิ์
162
70
23
40
9
บ้านม่วงศรีสมพร
155
130
45
22
10
บ้านเสาเล้า
109
68
5
35
รวม
1,867
1,064
549
384
                ที่มา : (กชช.2ปีพ..2559 ตำบลตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
                    2.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
                          รายได้จากการประกอบอาชีพของตำบลตำบลโพธิ์ศรีสำราญปี พ..2559 มีดังนี้
                               - รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ                                         223,582.32  บาท/ปี
                               - รายได้จากการทำการเกษตรต่อครัวเรือน                     140,653.44  บาท/ปี
                               - รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ต่อครัวเรือน                            12,167.19  บาท/ปี
                               - รายได้อื่นๆ                                                          82,928.88  บาท/ปี    
                 ที่มา : (จปฐ.) ปี พ.ศ.2554  ตำบลตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
             
3        สภาพทางสังคม
              3.1  การศึกษา                                                                
                 - โรงเรียนประถมศึกษา           จำนวน   4  แห่ง                               
                 -  โรงเรียนขยายโอกาส            จำนวน   แห่ง                                
                             
  3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา        
                                -  วัด  สำนักสงฆ์                     จำนวน   8  แห่ง      
                  3.3 สาธารณสุข
                                -   สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน          จำนวน  แห่ง
                        -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ          ร้อยละ  100             
              3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        - อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล           จำนวน  20   นาย
       -  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)     จำนวน  114   คน
             3.5 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ในเขตรับผิดชอบตำบลโพธิ์ศรีสำราญ 
   มีภาพรวมดังนี้
        - มีแหล่งท่องเที่ยวขนาดกลาง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยแสง ซึ่งมีความสวยงามน่าและเหมาะแก่การพักผ่อน
                     -  มีกลุ่มมวลชนซึ่งมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเข้มแข็ง
                            - ภูมิประเทศติดกับหลายอำเภอ สามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจของชุมชนในเขตใกล้เคียง
                             -  ปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดปี ประชาชนมีงานทำตลอดปี

พื้นที่รับผิดชอบ
                กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเสาเล้า  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  ของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ   10  หมู่บ้านมีศูนย์การเรียนชุมชน  ๔   แห่ง   คือ
            ๑. กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ 
            ๒. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเสาเล้า
            ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแสงอรุณ
            ๔. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ
  โดยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและการพบกลุ่มของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น