วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอโนนสะอาดรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาดได้จัดโครงการค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต ณ อาคารณ์ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.อำเภอโนนสะอาด
ได้ให้ความรู้นักศึกษา เรื่องการจราจร  เพศวิถีศึกษา ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ชาติไทย สุขภาวะอนามัยและความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 โครงการค่ายอาสายุวะกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เลขที่รุ่น    5301/อด.166

 กศน.อำเภอโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านม่วงดง 

ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี