วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษา ปวช.กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๗  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการบัญชี กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโคพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี


วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษาหลักสูตรื้นฐาน (ประถม ม.ต้น และม.ปลาย)

วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๗  นักศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน (ประถม ม. ต้น และม. ปลาย) กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญอำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557


มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 4

 วันที่ 6 กันยายน 2557 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมกิจกรรมแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

 ณ.สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2
ระหว่งวันที่ 2-3 กันยายน 2557
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาดเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล อุดรธานี