วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมรู้และเข้าใจภูมิคุ้มกันภัยโรคเอดส์
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสะอาด อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เรื่องรู้และเข้าใจภูมิคุ้มกันภัยโรคเอดส์ ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาต่อเนื่องเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ตำบลหนองกรุงศรี + โพธิ์ศรีสำราญ

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลหนองกรุงศรีร่วมกับ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเปเปอร์มาเช่(Paper Mache) ณ กศน.ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น

ระหว่งวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาดเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรชคอร์รัปชั่น ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล อุดรธานี