คณะกรรมการ กศน.ตำบล

คณะกรรมการ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ         นางกันยา ทองเย็น                                      นายประวิทย์  ปราบสงบ 
        ผู้แทนองค์กรชุมชน                                         ผู้แทนองค์กรชุมชน
          ประธานกรรมการ                                                 รองประธาน

               

         นายสาคร ฤทธิสอน                                               นายทวี วาปี
         ผู้แทนองค์กรชุมชน                                         ผู้แทนองค์กรชุมชน
                กรรมการ                                                         กรรมการ

                

      นางสมบัติ เชียงกระโทก                                      นายหนูพิษ พลหมอ
       ผู้แทนองค์กรนักศึกษา                                     ผู้แทนองค์กรนักศึกษา
                 กรรมการ                                                           กรรมการ

           

        นางไพรวรรณ เกลือสีโท                                        นางทองวัน ปะยุติ
         ผู้แทนองค์กรนักศึกษา                                       ผู้แทนองค์กรนักศึกษา
                 กรรมการ                                                             กรรมการ

                         

      นางสาวแพรทอง ตัวเสาร์                                    นางสาวมธุรส แถลงการ
       กรรมการและเลขานุการ                                 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น