วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 วันที่ 20 ส.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 โครงการค่ายฝึกอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2563 ณ ฟารฒตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านนาคำ ตำบลห้วยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร