วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบปลายภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษา ปวช.กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๗  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการบัญชี กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ทำการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโคพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น